Artist - Tan Xiaoyong's welcome party 2005 - kulan